Açık Rıza Metni


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

1. Kapsam

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni; (kısaca “Açık Rıza Metni”) www.ismd.org.tr alan adlı web sitesi ile mobil web sitesi (hepsi birlikte kısaca “Site”) üzerinden kayıt olmak suretiyle İstanbul Serbest Mimarlar Derneği İktisadi İşletmesi (kısaca “İstanbulSMD”) tarafından düzenlenen etkinliklere katılan katılımcılara (hepsi birlikte kısaca “Katılımcılar”), Site üzerinde talep edilen açık rızalarına dayalı olarak, İstanbulSMD’nin her türlü duyuruları, etkinlikleri ve faaliyetleri ile ilgili tanıtım ve pazarlama amaçlı e-posta gönderimleri yapılması hususuna ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında aydınlatma yapılması amacıyla hazırlanmıştır. 

Katılımcı, Site üzerinde belirtilen konuya ilişkin açık rıza vermeden önce işbu Açık Rıza Metni’ni okuduğunu ve kendisinden talep edilen açık rızaya ilişkin olarak bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2. Veri Sorumlusu

Miralayşefik Bey Sok. Hayrun Ap. 13/2, Gümüşsuyu, Beyoğlu adresinde faaliyet gösteren İstanbul Serbest Mimarlar Derneği İktisadi İşletmesi Katılımcı’nın kişisel verileri ile ilgili “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

3. İşlenecek Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi ve Amacı

İstanbulSMD; Katılımcı’nın isim, soy isim ve e-posta adresi şeklindeki kişisel verilerini (kısaca “Kişisel Veriler”) Katılımcı’nın açık rızasının alınması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda belirtilen amaçla işleyecektir:

- Katılımcı’nın Site üzerinden vereceği açık rızasına istinaden, İstanbulSMD’nin her türlü duyuruları, etkinlikleri ve faaliyetleri ile ilgili tanıtım ve pazarlama amaçlı e-posta gönderimleri yapılması

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen Kişisel Veriler, Kişisel Veriler’in doğrudan Katılımcı tarafından Site üzerinden İstanbulSMD ile paylaşılması vasıtasıyla toplanacaktır. 

5. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel Veriler, işbu Açık Rıza Metni’nin 3 numaralı maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda, İstanbulSMD’nin iş ortaklarına ve e-posta gönderimleri için İstanbulSMD’ye hizmet sunan firmalara aktarılabilecektir. 

6. Katılımcı’nın Hakları

Katılımcı, KVKK m.11 uyarınca aşağıda sayılan haklara sahiptir;

a) Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle Katılımcı aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel Veriler’in KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle Katılımcı’nın zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme 

Katılımcı, sayılan haklarını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıda belirtilen e-posta adresine e-posta göndermek suretiyle kullanabilecektir:

info@ismd.org.tr

7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler

İstanbulSMD tarafından Kişisel Veriler’in güvenliğini sağlanması için kullanılmakta olan çeşitli tedbirler arasında, https şifreleme protokolü yer almaktadır.